Tuesday, 16 April 2013

Nông dân vượt khó, làm giàu

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, kế thừa và phát huy kết quả, kinh nghiệm của phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng (gọi tắt là phong trào nông dân SXKD giỏi). 
Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân SXKD giỏi. Đến nay đã phát triển trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng nông nghiệp gắn với công nghiệp, dịch vụ, sản xuất hàng hoá, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, tăng thêm hộ khá, giàu, tạo thêm công ăn việc làm, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống nông dân được nâng lên. 

Thu hoạch cà phê - Ảnh: HỒ CẦU

Để phong trào ngày càng phát triển và phát huy hiệu quả, căn cứ Quy định số 18 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Tiêu chuẩn hộ nông dân SXKD giỏi các cấp giai đoạn 2011-2016”; Kế hoạch số 55-KH/HNDT ngày 10/3/2011 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về “tổ chức thực hiện quy định hộ nông dân SXKD giỏi các cấp giai đoạn 2011-2016”, qua việc chỉ đạo khảo sát kết quả phong trào thi đua SXKDDV giỏi các cấp, đến cuối năm 2012 tổng số hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp là 20.202 hộ, tăng 7.975 hộ so với năm 2007. 

Thông qua phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp Hội Nông dân đã vận động cán bộ, hội viên nông dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái chia sẻ những khó khăn, với các hình thức thiết thực như: phân công cán bộ, hội viên nông dân giúp đỡ các hộ nông dân nghèo, đóng góp về vốn, cây, con giống, vật tư, ngày công, tạo việc làm ổn định và kinh nghiệm sản xuất...chính vì vậy, mỗi năm có trên 1.000 hộ hội viên thoát nghèo, góp phần tác động có hiệu quả vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế -xã hội của tỉnh, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 19,3% (năm 2008) đến cuối năm 2012 còn 13,52% . 

Để khắc phục những khó khăn, thách thức, phát huy lợi thế, tiếp tục đưa phong trào phát triển, các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân SXKD giỏi với những nội dung chủ yếu sau: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”; Quyết định số 673 QĐ/TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”; các văn bản của Chính phủ và các Bộ, ngành về xây dựng nông thôn mới… các chủ trương, nghị quyết của Hội Nông dân chỉ đạo về phát triển kinh tế; khích lệ, động viên nông dân, quyết tâm vượt khó, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai để đầu tư cho phát triển sản xuất. 

Tăng cường sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể; hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, các nhà khoa học tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học-công nghệ tiên tiến, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; tìm kiếm thị trường... để giúp nông dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. 

Hướng dẫn nông dân phát triển các loại hình và đối tượng sản xuất, kinh doanh phù hợp gắn với hỗ trợ về vốn, vật tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; có kế hoạch đào tạo nghề cho nông dân để không ngừng nâng cao trình độ sản xuất thâm canh, kiến thức quản lý kinh tế và thị trường, giúp nông dân tiếp cận và khai thác có hiệu quả các chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và huy động tối đa các nguồn vốn, khoa học công nghệ mới, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, kinh tế gia trại, trang trại, kinh tế hợp tác, phát triển ngành nghề, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh, phát triển một nền nông nghiệp bền vững. 

Lấy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi làm trọng tâm, thúc đẩy các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, giàu đẹp. 

Gắn phong trào nông dân sản xuất -kinh doanh giỏi với việc đẩy mạnh công tác củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để gắn bó với lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân. 

Phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng Hội Nông dân vững mạnh, xứng đáng là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

                                                             LÊ XUÂN HÀ

No comments:

Post a Comment